HOTEL DRASSANESPARADA 5
Hotel DRASSANES 
"Justament el que necessita el Raval: 35 metres més de turistes"
(En proiecte)

Direcció: Angle dels carrers Portal de Santa Madrona, Peracamps y Cid.
Promotor: Barcelona Investments
Arquitecte: Josep Llinàs
El solar triangular format pels carrers Portal de Santa Madrona, Perecamps i Cid va aparèixer a la premsa el 2008, quan es va saber que l'habitatge social que s'hagués hagut de construir en aquest espai havia desaparegut. Segons el planejament de 2003, el Pla Especial de Reforma del Raval, l'àrea s'havia de destinar a la creació d'una plaça que s'obria cap a la plaça de Blanquerna, i tindria a ambdós costats edificis destintats a habitatge i comerços de planta baixa. El Pla especificava també que el 25% del sostre construït estava reservat a la construcció d'habitatge protegit a preu concertat. 

Cinc anys després els diaris anunciaven que l'habitatge havia desaparegut per traslladar-la al barri de La Marina a la Zona franca, i s'havia substituït per un projecte de promoció  privada presentat per Barcelona Investments: el Pla de millora urbana per la ordenació dels sòls en l'àmbit entre els carrers del portal de Santa Madrona, del Cid i Perecamps. L'empresa havia convocat un concurs, que guanyà l'arquitecte Josep Llinàs, i estava a punt de construir un edifici de 10 plantes i uns 35 metres d'alçada.

El nou Pla d'Usos semblà reconèixer el malestar veïnal degut a l'excessiva pressió turística sobre Ciutat Vella. El 2008, el 30% de les 47.285 places hoteleres de la ciutat estaven concentrades en aquest Districte.. Fins i tot des de l'Ajuntament es deurien adonar de que s'estaven passant... Però la moratòria de llicències i la oposició de ERC i ICV no van ser suficients per aturar el curs d'aquest projecte. De fet, aquest, juntament amb l'Hotel del Palau van ser els únics projectes que van seguir endavant malgrat la moratòria. Així, mentre avui sabem que els escàndols de corrupció han aturat la operació urbanística del Hotel de Fèlix Millet, no està gens clar que passarà amb aquest hotel de Raval Sud.

La operació final fou aprovada per decret amb la recuperació de l'habitatge social de règim concertat: 1857 m2 es reserven però pel nou hotel. La darrera notícia sobre el estat del projecte la va donar la nova Regidora la Sra. Assumpta Escarp que, durant un passeig pel barri acompanyada per la premsa, declarava que de moment la seva tramitació estava suspesa. Potser estan esperant que arribin temps millors?


FONTS:

Un nuevo hotel en el barrio del Raval desplazará la vivienda social prevista
(El País, 21 de noviembre de 2008)

Barcelona activa un hotel en el Raval tras el relevo de la concejal de distrito
(El País, 21 de abril de 2010)

Hereu dio un trato particular a dos hoteles en Ciutat Vella
(El País, 30 de abril de 2010)
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Hereu/dio/trato/particular/hoteles/Ciutat/Vella/elpepuespcat/20100430elpcat_5/Tes
 

PARADA 5

Hotel DRASSANES
"Justo lo que el Raval necesita:  35 metros más de turistas"
(En proyecto)

Dirección: Barrio del Raval, ángulo formado por las calles de Portal de Santa Madrona, Peracamps y Cid.
Promotor: Barcelona Investments
Arquitecto: Josep Llinàs


El solar triangular formado por las calles de Portal de Santa Madrona, Perecamps y Cid apareció en la prensa en 2008, cuando se supo que la vivienda social que se habría tenido que construir en su ámbito había desaparecido. Según el planeamiento del 2003, el Plan Especial de Reforma del Ravalla área  se destinaba a la creación de una plaza que se abría hacia la plaza de Blanquerna, y llevaría por dos lados edificios destinados a vivienda y con comercios en la planta baja. El plan especificaba también que el 25% del techo construido se habría reservado a la construcción de vivienda protegida de precio concertado. Cinco años después los periódicos anunciaban que la vivienda había desaparecido, trasladada en el barrio La Marina de la Zona Franca, substituida por un proyecto de promoción privada presentado por Barcelona Investments, el Pla de millora urbana per a l’ordenació dels sòls en l’àmbit entre els carrers del Portal de Santa Madrona, del Cid i de Perecamps. La empresa había convocado un concurso, ganado por el arquitecto Josep Llinás, e iba camino de levantar un edificio de 10 plantas, unos 35 metros de altura.

El nuevo Plan de usos pareció reconocer el malestar vecinal debido a la excesiva presión turística sobre Ciutat Vella: en 2008 el 30% de las 47.285 plazas hoteleras de la entera ciudad estaban concentradas en este distrito. Hasta en el ayuntamiento debieron darse cuenta de que se habían pasado... Pero la moratoria de licencias y la oposición de ERC e ICV no debieron ser suficientes para parar su curso. De hecho, este hotel junto al Hotel Palau fueron los únicos dos proyectos a seguir adelante a pesar de la moratoria. Mientras hoy sabemos que los escándalos de corrupción han definitivamente parado la operación urbanística del hotel de Fèlix Millet, no está muy claro que pasará con este hotel del Raval Sud. La operación al final se aprobó por decreto con la recuperación de la vivienda social de régimen concertado: 1.857 m2 frente a los 8.835 m2 que se reservarán al nuevo hotel. La última noticia sobre el estado del proyecto la dio la nueva regidora, Assumpta Escarp. Durante un paseo por el barrio acompañada por la prensa declaraba que de momento su tramitación se encontraría suspendida. ¿Que se estén esperando mejores tiempos?

FUENTES:

Un nuevo hotel en el barrio del Raval desplazará la vivienda social prevista
(El País, 21 de noviembre de 2008)

Barcelona activa un hotel en el Raval tras el relevo de la concejal de distrito
(El País, 21 de abril de 2010)

Hereu dio un trato particular a dos hoteles en Ciutat Vella
(El País, 30 de abril de 2010)